VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Контрольні питання теми:

1. Визначення і принципи деонтології.

2. Основні етичні норми.

3. Фактори формування особистості медичного працівника.

4. Основи взаємин медичних працівників.

5. Внутрішня картина хвороби.

6. Концепція хвороби.

7. Варіанти неадекватного ставлення пацієнта до захворювання.

8. Визначення і характеристика термінів: ятрогенія, егротогенія, фобія і госпіталізм.

9. Основи деонтологічної поведінки медичних працівників.

VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

VІ.3. Матеріали для контролю заключного етапу

VІІ. ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія з анестезіологією,

основами реаніматології та догляду за хворими.-К.: Здоров’я, 1999.-

616 с.

2. Апанасенко Г.Л., Богуш С.А., Тросцінська Н.М., Шевчук М.Г.,

Шевчук І.М. Сестринська справа.-К.: Здоров’я, 1994.-496 с.

3. Двужильна К.Д. Загальна хірургія.- К.: Здоров’я, 1969.-418 с.

Додаткова:

1. Общая хирургия / Под ред. В.Шмитта, В.Хартига, М.И.Кузина.

Совместное издание СССР - ГДР: В 2 томах. Т.1.-М.: Медицина,

1985.-384 с.

2. Хирургия: пер. с англ. доп. / Под ред. Ю.М. Лопухина, В.С.

Саева.-М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1997.-1070 с.

Методичну розробку підготував ас. Диб’як Ю.М.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри, протокол №

Зав. кафедрою проф.. Гудз І.М.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА №3

до практичного заняття на тему:

Санітарно-гігієнічний режим у хірургічному відділенні”.

I.Актуальність теми: доцільність проведення даного заняття зумовлюється необхідністю ознайомлення студентів з організацією санітарно-гігієнічного режиму в хірургічному відділенні. Санітарно-гігієнічний режим – це комплекс організаційних, санітарно-профілактичних і протиепідемічних заходів, які запобігають виникненню внутрішньо лікарняної інфекції, а отже в значній мірі обумовлюють ефективність лікування хірургічних хворих і безпеку роботи самого медичного персоналу.

II.Навчальні цілі.

Знати: принципи організації роботи основних структурно-функціональних підрозділів хірургічного відділення, а також основні елементи комплексу заходів, які спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в хірургічному відділенні.

Вміти: планувати і проводити прибирання в підрозділах відділення і операційних, проводити хірургічні маніпуляції з дотриманням принципів асептики і антисептики, проводити дезинфекцію устаткування і стерилізацію інструментарію хірургічного відділення.


8255706647922413.html
8255749863985783.html

8255706647922413.html
8255749863985783.html

8255706647922413.html
8255749863985783.html
    PR.RU™